Asystent rodziny

 

Ogłoszenie o naborze

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci

 

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny umowa zlecenie na czas określony do 31.12.2018r.

 


 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego ;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 8. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej ;

 11. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 12. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 13. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015r., poz.1390 z późn. zm), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Wymagania konieczne:

 

  1. obywatelstwo polskie

  2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  4. niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

 


 

Wymagania pożądane:

 

  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

  2. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

  3. umiejętność pracy w zespole

  4. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

  5. kreatywność, odporność na stres,

  6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

  7. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

  8. obsługa komputera

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

  1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie

  2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

  3. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

  4. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

  5. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

  6. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

  7. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902)

 


Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 13.12.2017r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci , pok. Nr 5 lub na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 37-207 Gać 275.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16)641 14 29 pon.- pt w godz. 7.30 do 15.30.

 

Dodatkowe informacje :

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej gops.gac.pl

 

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

 

Pomocy Społecznej w Gaci

 

Agnieszka Szylar

 

Dożywianie dzieci

Dożywianie dzieci w szkole - rok szkolny 2017/2018

Czytaj więcej: Dożywianie dzieci

Pomoc żywnościowa