Ustawa za życiem

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 

Czytaj więcej: Ustawa za życiem

Ogłoszenie o naborze na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka z autyzmem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka z autyzmem

Informacja o wynikach naboru

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

na stanowisko asystent rodziny – umowa zlecenie

 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaci

 

 

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana następująca osoba:

 

 1. Pani Anna Rabuszko zam. Gać 198

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Oferta Pani Anny Rabuszko spełniła wymagania formalne i kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 14.12.2016r.

 

Kandydatka posiada odpowiednie przygotowanie praktyczne (4-letnie doświadczenie w pracy z rodziną) i teoretyczne w zakresie zagadnień wykonywanych na w/w stanowisku. Daje to gwarancję prawidłowego wykonywania zadań.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny

 

 

Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci

ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny umowa zlecenie na czas określony do 31.12.2017r.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny będzie należało między innymi:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego ;

 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 7. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 8. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 10. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej ;

 11. sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 12. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 13. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

wymagania konieczne:

  1. obywatelstwo polskie

  2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

   wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

   wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

  4. niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

  1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

  2. łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

  3. umiejętność pracy w zespole

  4. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

  5. kreatywność, odporność na stres,

  6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,

  7. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

  8. obsługa komputera

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

  1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny - podpisane odręcznie

  2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

  3. kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie

  4. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe

  5. podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

  6. podpisane oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

  7. podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm."


Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny" w terminie do 29.12.2016r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci , pok. Nr 5 lub na adres : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 37-207 Gać 275. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16)641 14 29 pon.- pt w godz. 7.30 do 15.30.

Dodatkowe informacje :

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej gops.gac.pl

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gaci

Agata Przybylska

Jabłka dla mieszkańców Gminy Gać

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na świadczenie w/w usług została wybrana Katarzyna Czepiel – Kamola zam. Kańczuga

 

Uzasadnienie:

Kandydatka spełnia wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z 2005). Wykazała się wiedzą i doświadczeniem zawodowym wymaganym na ww.stanowisku.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gaci

Agata Przybylska

 

Informacja GOPS

Gać, dnia 15.09.2016 r.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci informuje, że w dniu 23.09.2016 r.Polski Czerwony Krzyż Oddział w Przeworsku będzie wydawał żywność w budynku OSP Gać od godziny 1100 do 1700.

 

Aby otrzymać paczkę żywnościową należy przedstawić swoją sytuację dochodową.

 

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Zgłaszając się po skierowanie do Ośrodka Pomocy Społecznej pokój nr 5 prosi sięo dostarczenie potrzebnych dokumentów poświadczających sytuację dochodową.

 

Ostateczny termin zgłoszenia się po skierowanie do 19.09.2016 r.

 

Ogłoszenie o naborze Ogłoszenie o naborze na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Ogłoszenie o naborze
na na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych u dziecka z autyzmem

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaci poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych

Charakter umowy: umowa zlecenie, od poniedziałku do piątku w godzinach do uzgodnienia indywidualnie z opiekunami dziecka –10 godzin tygodniowo

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania dziecka, teren gminy Gać

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 2016-2017r.

Osoby wykonujące Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze powinny spełnić wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2006r Nr 134, poz. 943)tj.

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności oraz asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,

 2. interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: -ułatwianie dostępu do edukacji i kultury, -doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, -kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

 3. współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.


Niezbędne wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz.U. 2006 nr 134 poz. 943) tj.:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi, oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym,

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

5) zakładzie rehabilitacji,

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie ww. kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.


2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

2) kształtowania nawyków celowej aktywności,

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV).

 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, kwalifikacji o doświadczenia

 3. kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy

 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014r. Poz. 1182tj)

 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia 17.10.2016r. (decyduje data wpływu) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaci

37-207 Gać 275

tel. 16 641 14 29 wew. 32    

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Gaci

Agata Przybylska